Prohlášení GDPR

Jako zákonný zástupce dítěte dávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a směrnice školy či školského zařízení k problematice GDPR, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů o mém dítěti, které je zapsáno ve výše uvedené škole či školském zařízení (dále jen „školy“):

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
zpracování podoby dítěte pořizováním a zveřejňováním údajů a fotografií:
-v tištěné podobě umístěním na nástěnkách v prostorách školy,
-v digitální podobě na webových stránkách školy,
-v digitální podobě na sociálních sítích,
 v tištěné nebo digitální podobě ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech školy,
 zpracování podoby dítěte pořizováním videozáznamů ze školních akcí a jejich umístění
 -na webové stránky školy
 -na sociálních sítích
 -ve sdělovacích prostředcích,
zveřejněním obrázků nebo výrobku vyrobených dítětem s uvedením pouze jména dítěte v prostoru školy přístupné i veřejnosti,
zpracování základních identifikačních údajů dítěte v rámci pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, plavání, sportovní hry, exkurze, soutěže včetně předání informací nutných pro zajištění akce),
zpracování citlivých údajů souvisejících se zdravotním stavem dětí zejména pro účely škol v přírodě, zotavovacích akcí, lyžařských a jiných kurzů včetně případného předání nebo zpřístupnění lékařům nebo jiným oprávněným osobám.
souhlasím s umístěním místa bydliště (pouze název obce) na mapu domškoláků

Souhlas poskytuji na období vzdělávání mého dítěte na této škole, na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví (školní kronika apod.). Škola se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě specifických případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li jeho povaha takový souhlas vyžadovat. Dále jsem byl seznámen se skutečností, že škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie (video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nepodléhá souhlasu. Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání. Zpracovatelem těchto údajů je škola.
Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu této školy,
požadovat po škole informaci, jaké osobní údaje o mém dítěti zpracovává,
požadovat po škole vysvětlení ohledně zpracování těchto osobních údajů,
vyžádat si u školy přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po škole výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na školu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
v případě, že se budete domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, můžete žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.